Kao jedna od vodećih agencija u BiH za marketinška, medijska i društvena istraživanja, Prism Research / Prizma istraživanja pruža pune usluge koje obuhvaćaju sve faze istraživanja, od dizajna do prezentacije rezultata.

Naši stručnjaci dizajniraju i sprovode razne vrste istraživanja, uključujući primijenjena i teorijska društvena istraživanja, marketinška i istraživanja oglašavanaje, medijska istraživanja, kao i policy studije i analize. Kroz različite metode prikupljanja podataka poput kvantitativnih istraživanja (ankete) i kvalitativnih istraživanja (fokus grupe, intervjui), osiguravamo da prikupljene informacije budu pouzdane i relevantne za potrebe naših klijenata.

Prism Research / Prizma istraživanja nudi i visoko-sofisticirane statističke analize podataka, modeliranje, policy analize i desk analize, pružajući dublji uvid u javno mnijenje i tržište. Neovisno o potrebama naših klijenata, imamo vrlo bogato iskustvo u istraživanjima poput testiranja proizvoda, mystery shoppinga, istraživanja reklama, zadovoljstva potrošača, marketinške segmentacije i mnogo više.

Prism Research / Prizma istraživanja koristi najmodernije istraživačke metodologije i alate, pružajući pouzdane rezultate i rješenja koja će pomoći našim klinetima u donošenju informiranih poslovnih odluka. Naš tim stručnjaka je tu da našim klijentima pruži punu podršku kroz sve faze istraživanja, od planiranja do interpretacije rezultata.

Kada se naši klijenti suočite sa izazovima u poslovanju, Prism Research / Prizma istraživanja je tu da pomogne da naši klijenti svoje poslovne probleme sagledaju kroz prizmu podataka dobijenih naučnim istraživanjima.

Prism Research / Prizma istraživanja pruža punu stručnost i iskustvo u provođenju različitih vrsta istraživanja, temeljenih na sposobnosti prikupljanja, analize i tumačenja visokokvalitetnih podataka kako bi pružili vrijedne uvide, statistiku i trendove.

Prism Research / Prizma istraživanja koristi ankete kao najčešće korištenu metodologiju  za prikupljanje podataka za istraživanje tržišta, društvena i medijska istraživanja i istraživanja javnog mnijenja, pružajući svojim klijentima visokokvalitetne savjete u dizajnu anketa, metodologiji, dizajnu upitnika, uzorkovanju, statističkoj analizi i izvještavanju.

Što se tiče analize, želimo istaknuti sposobnosti Prism Research / Prizma istraživanja u analizi podataka i pružanju akcijskih preporuka temeljenih, ne samo na podacima i statističkoj analizi, već i na kvalitativnoj analizi, kao i analizi desk istraživanja.

U istraživanju tržišta specijalizirani smo za razumijevanje svih vrsta aspekata različitih ponašanja i preferencija potrošača, posebno tržišnih trendova, segmentacije tržišta, ciljne publike i tržišnih uvida.

Što se tiče istraživanja javnog mnijenja, Prism Research / Prizma istraživanja je specijaliziran za mjerenje mišljenja i stavova o različitim pitanjima.

Na temelju svih visokokvalitetnih podataka, Prism Research / Prizma istraživanja ima sposobnost pružanja korisnih uvida, strateških preporuka, donošenja odluka i rješenja temeljenih na podacima.

Prism Research / Prizma istraživanja radi vrlo naporno kako bi osigurao rigorozno i točno prikupljanje i analizu podataka, provedeno kroz korištenje vrlo rigorozne metodologije, pozdan dizajn istraživanja, tehnike uzorkovanja i statističku valjanost i analizu.

Prism Research / Prizma istraživanja nudi prilagođena rješenja za istraživanje kako bi udovoljio specifičnim potrebama klijenata putem prilagođenih istraživanja, posebnih rješenja, prilagođenih metodologija i pristupa usmjerenih na klijenta.

U svojih 27 godina uspješnog poslovanja, Prism Research / Prizma istraživanja je stekao znanje i ekspertizu u određenim industrijama ili sektorima. Zbog toga Prism Research / Prizma istraživanja može pružiti istraživanja specifična za industriju, sektorsku ekspertizu, vertikalnu specijalizaciju i tržišne informacije.

Tipična istraživanja

Tipična istraživanja koja provodi Prism Research / Prizma istraživanja mogu se kategorizirati na različite načine, na temelju ciljeva istraživanja, metoda prikupljanja podataka i slično. Ovdje su neki uobičajeni tipovi istraživanja koja provodi Prism Research / Prizma istraživanja:

 1. Deskriptivna istraživanja: Istraživanja koja imaju za cilj opisati i mjeriti karakteristike ciljnog tržišta ili populacije. Fokusiraju se na prikupljanje podataka o trenutnim uvjetima na tržištu, demografiji potrošača, preferencijama i ponašanju. Ankete, intervjui i opservacijske metode često se koriste u deskriptivnim istraživanjima.
 2. Explorativna istraživanja: Ova istraživanja se provode kada postoji potreba za dubljim istraživanjem problema ili pojave, stjecanjem uvida i generiranjem hipoteza. Cilj im je bolje razumjeti stavove, motivacije i percepcije potrošača. Kvalitativna istraživanja često uključuje kvalitativne metode poput intervjua, fokus grupa ili etnografskih istraživanja.
 3. Kauzalna istraživanja: Kauzalna istraživanja istražuju odnos uzroka i posljedica između varijabli. Cilj im je odrediti kako promjene u jednoj varijabli utječu na drugu. Eksperimentalna istraživanja, gdje se varijable manipuliraju i kontroliraju, često se koriste u kauzalnim istraživanjima kako bi se utemeljila uzročno-posljedična veza.
 4. Kros-sekcijska istraživanja: Istraživanje presjeka prikuplja podatke u jednom trenutku kako bi pružilo pregled određenog tržišta ili populacije. Ispituje različite varijable istovremeno i omogućuje usporedbu između različitih grupa. Ankete i upitnici često se koriste u istraživanju presjeka.
 5. Longitudinala istraživanja: Uključuje prikupljanje podataka iz istog uzorka ili populacije tokom dužeg vremenskog razdoblja. Omogućuje analizu trendova, promjena i obrazaca tokom vremena. Longitudinalna istraživanja mogu pružiti uvide u ponašanje potrošača, dinamiku tržišta i učinkovitost marketinških strategija.
 6. Kvantitativna istraživanja: Kvantitativna istraživanja uključuju prikupljanje i analizu brojčanih podataka. Fokusiraju se na generiranje statističkih rezultata i donošenje zaključaka na temelju objektivnih mjerenja. Ankete, eksperimenti i tehnike analize podataka često se koriste u kvantitativnim istraživanjima.
 7. Kvalitativna istraživanja: Kvalitativna istraživanja imaju za cilj dublje razumijevanje percepcija, motivacija i ponašanja potrošača. Uključuju prikupljanje nebrojčanih podataka putem metoda poput intervjua, fokus grupa ili opservacijskih istraživanja. Kvalitativna istraživanja pružaju bogate uvide i pomažu otkriti temeljne razloge potrošačkih akcija.
 8. Primarna istraživanja: Primarna istraživanja uključuju prikupljanje podataka izravno iz izvora u svrhu određenog istraživanja. To može uključivati ankete, intervjue, fokus grupe ili opservacije. Primarna istraživanja prilagođena su za postizanje specifičnih ciljeva istraživanja i provode ih sami istraživači ili putem agencija za istraživanje.
 9. Sekundarna istraživanja: Sekundarna istraživanja uključuju prikupljanje i analizu postojećih podataka iz sekundarnih izvora kao što su izvještaji, studije, baze podataka i tržište. Pomažu u razumijevanju trendova na tržištu, usporedbi industrija, analizi konkurenata i povijesnim podacima bez provođenja novog prikupljanja podataka.
 10. Online istraživanja: Odnosi se na provođenje istraživačkih aktivnosti putem internetskih platformi i alata. To može uključivati ​​online ankete, praćenje društvenih medija, web analitiku i analitiku online zajednice. Online istraživanja nude skalabilnost, ekonomičnost i sposobnost dosezanja geografski raznolike publike.

Tehnike prikupljanja podataka

Prism Research / Prizma istraživanja koristi različite metodologije za prikupljanje podataka i dobivanje uvida o relevantnim informacijama u svojim istraživačkim projektima. Ovdje su opisane neke od najčešćih metoda koje se koriste u projektima istraživanja koje provodi Prism Research / Prizma istraživanja:

 1. Ankete: Ankete uključuju prikupljanje podataka postavljanjem niza pitanja uzorku pojedinaca ili organizacija. Ankete se mogu provoditi putem različitih kanala, poput online anketa, telefonskih intervjua, osobnih intervjua ili upitnika poslanih putem pošte.
 2. Intervjui: Intervjui uključuju provođenje dubokih razgovora s pojedincima ili ključnim ispitanicima kako bi se prikupili kvalitativni podaci i uvidi. Intervjui mogu biti strukturirani (slijedeći niz unaprijed određenih pitanja) ili nestrukturirani (odgovori na otvorena pitanja bez ponuđenih odgovora).
 3. Fokus grupe: Fokus grupe okupljaju mali broj pojedinaca (obično 6 do 12) kako bi sudjelovali u vođenoj raspravi. Ova metoda omogućava istraživačima istraživanje mišljenja, stavova i percepcija u grupnom okruženju, te promatranje dinamike grupe.
 4. Opservacijska istraživanja: Ova metodologija uključuje promatranje i bilježenje ponašanja potrošača u stvarnim okruženjima. Istraživači mogu promatrati radnje ljudi, njihove interakcije i procese donošenja odluka u trgovinama, javnim prostorima ili drugim relevantnim okruženjima.
 5. Etnografska istraživanja: Etnografska istraživanja uključuju uključivanje istraživača u prirodna okruženja ispitanika kako bi dobili duboke uvide u njihovo ponašanje, navike i kulturne utjecaje. Ova metoda često uključuje dugoročno promatranje i sudjelovanje.
 6. Eksperimentalna istraživanja: Eksperimentalna istraživanja uključuju manipulaciju varijablama kako bi se istražili odnosi uzroka i posljedica. Istraživači stvaraju kontrolirana okruženja i testiraju različite hipoteze kako bi razumjeli kako određeni faktori utječu na ponašanje potrošača.
 7. Sekundarna istraživanja: Sekundarna istraživanja uključuju analizu postojećih podataka i izvora kao što su izvješća, studije, baze podataka i tržište. Pomažu u prikupljanju informacija koje su već dostupne kako bi se dobili uvidi bez provođenja primarnih istraživanja.
 8. Analiza podataka: Ova metodologija uključuje analizu postojećih skupova podataka kako bi se identificirali obrasci, trendovi i korelacije. Statističke tehnike poput regresijske analize, klasterske i faktorske analize mogu se koristiti kako bi se donijeli zaključci.
 9. Praćenje i analiza društvenih mreža: S porastom društvenih medija i online platformi, istraživači mogu pratiti i analizirati digitalne konverzacije i online ponašanja kako bi dobili uvide u stavove potrošača, preferencije i trendove.
 10. „Data Mining“ i analitika velikih podataka: Data mining uključuje istraživanje velikih skupova podataka kako bi se otkrili obrasci, odnosi i uvidi koji možda nisu očigledni kroz tradicionalne metode analize. Analitika velikih podataka uključuje analizu velikih količina strukturiranih i nestrukturiranih podataka kako bi se dobili smisleni uvidi.

Istraživanje javnog mnijenja i društvena istraživanja

Prism Research / Prizma istraživanja je poznata kao lider u istraživanjima javnog mnijenja i društvenim istraživanjima u Bosni i Hercegovini. Istraživanje javnog mnijenja i društvena istraživanja obuhvaćaju niz metodologija za prikupljanje podataka i dobivanje uvida u stavove, mišljenja i ponašanje ljudi u vezi s društvenim i političkim pitanjima. Ovdje su neki uobičajeni tipovi istraživanja javnog mnijenja i društvenih istraživanja koje provodi Prism Research / Prizma istraživanja:

 1. Ispitivanja mišljenja: Ispitivanja mišljenja uključuju prikupljanje podataka od uzorka pojedinaca kako bi se mjerili njihovi stavovi, vjerovanja i mišljenja o određenim temama. Ova ispitivanja često koriste upitnike s zatvorenim pitanjima ili Likertovim skalama za kvantificiranje odgovora.
 2. Politička istraživanja: Politička istraživanja su usredotočena na mjerenje javnog mišljenja i sklonosti u vezi s političkim kandidatima, strankama ili političkim pitanjima. Cilj im je procijeniti namjere glasanja, ocjene političkih figura ili njihovih platformi te javno mišljenje o političkim pitanjima.
 3. Ispitivanja društvenih stavova: Ispitivanja društvenih stavova istražuju mišljenja ljudi o društvenim pitanjima poput ravnopravnosti spolova, rasne diskriminacije, prava LGBTQ+ osoba ili ekoloških pitanja. Pomažu razumjeti društvene stavove i pratiti promjene tijekom vremena.
 4. Tracking istraživanja: Tracking istraživanje se ponavlja tokom određenog razdoblja kako bi se pratile promjene u javnom mišljenju i trendovi. Omogućavaju istraživačima promatranje promjena u stavovima i ponašanju tokom vremena, te procjenu utjecaja događaja ili kampanja.
 5. Fokus grupe: Fokus grupe okupljaju mali broj ljudi kako bi sudjelovali u vođenim raspravama o određenim temama. U kontekstu istraživanja javnog mnijenja, fokus grupe omogućuju dublje istraživanje stavova, vrijednosti i percepcija unutar grupnog okruženja.
 6. Analiza društvenih medija: Analiza društvenih medija uključuje praćenje i analizu razgovora, sentimenata i trendova na platformama poput Twittera, Facebooka i Instagrama. Pruža uvide u javno mišljenje, nagle promjene i analizu sentimenta online zajednica.
 7. Kvalitativni intervjui: Kvalitativni intervjui dublje istražuju iskustva, perspektive i stavove pojedinaca u formi jedan-na-jedan razgovora. Omogućavaju dublje istraživanje složenih pitanja i pružaju bogate kvalitativne uvide.
 8. Analiza sadržaja: Analiza sadržaja sustavno analizira pisane, audio ili vizualne sadržaje poput vijesti, govora ili društvenih medija. Pomaže istražiteljima razumjeti vodeće narative, medijsku pokrivenost i javnu raspravu o određenim temama.
 9. Konzultacije s javnošću: Konzultacije s javnošću uključuju prikupljanje mišljenja i povratnih informacija od javnosti o političkim pitanjima, predloženim uredbama ili zajedničkim inicijativama. Mogu se provoditi u obliku sastanaka građana, javnih slušanja ili online platformi kako bi se prikupili raznoliki stavovi i uključila javnost u procese donošenja odluka.

Medijska istraživanja implementirana od strane Prism Research / Prizma istraživanja

Prism Research / Prizma istraživanja ima iskustva u provođenju različitih metodologija za proučavanje utjecaja, učinkovitosti, konzumacije i ponašanja publike u vezi s različitim oblicima medija. Ovdje su neki uobičajeni tipovi medijskih istraživanja:

 1. Mjerenje gledanosti, slušanosti, čitanosti: Uključuje kvantifikaciju veličine, sastava i karakteristika medijske publike. To uključuje metode poput ocjena gledanosti, mjerenja gledateljskih metrika, istraživanja čitateljstva ili analize online analitike kako bi se odredio doseg i uključenost medijskog sadržaja.
 2. Analiza sadržaja medija: Analiza sadržaja istražuje karakteristike, teme i poruke koje se prenose putem medijskog sadržaja. Istraživači analiziraju tekstove, slike ili audiovizualni materijal kako bi identificirali obrasce, okvire ili pristranosti u vijestima, TV emisijama, filmovima, oglasima ili postovima na društvenim medijima.
 3. Istraživanje učinkovitosti oglašavanja: Istraživanje učinkovitosti medija procjenjuje utjecaj i učinkovitost medijskih kampanja ili oglašavanja na ciljne publike. Uključuje mjerenje svijesti o brendu, pamćenja poruka, stavova ili promjena u ponašanju koje proizlaze iz izloženosti određenom medijskom sadržaju.
 4. Studije o korištenju i konzumaciji medija: Ove studije imaju za cilj razumjeti kako publika koristi različite medijske platforme, kanale i uređaje. Istražuju navike konzumiranja medija, obrasce uporabe, višekratno ponašanje ili vrijeme provedeno s određenim medijskim izvorima ili vrstama sadržaja.
 5. Istraživanja o navikama i preferencijama medija: Ovo istraživanje istražuje preferencije, navike i motivacije medijskih potrošača. Cilj mu je razumjeti zašto i kako ljudi biraju određene medijske izvore, žanrove, formate ili platforme te istražiti čimbenike koji utječu na izbor medija.
 6. Medijska etnografija: Medijska etnografija uključuje metode dubinskog istraživanja i opservacije kako bi se razumjelo ponašanje i navike konzumenata medija u njihovim svakodnevnim životima. Istraživači mogu promatrati kako pojedinci interagiraju s medijima u svojim svakodnevnim životima, uključujući navike gledanja televizije, sudjelovanje na društvenim medijima ili korištenje mobilnih uređaja.
 7. Studije recepcije medija: Studije prijema istražuju kako publika tumači, stvara značenje i reagira na medijski sadržaj. Istraživači mogu provesti intervjue, fokus grupe ili ankete kako bi razumjeli tumačenje publike, percepcije ili emocionalne reakcije na medijske poruke.
 8. Analiza okvira medija: Analiza okvira proučava kako medijska pokrivenost i naracije oblikuju javno shvaćanje i razumijevanje događaja ili pitanja. Istraživači analiziraju novinske članke, naslove ili sadržaj uređivanja kako bi identificirali dominantne okvire, pristranosti ili diskurse koje koriste medijski izvori.
 9. Istraživanje društvenih medija: S porastom društvenih medija, istraživačke metode usmjeravaju se na razumijevanje ponašanja korisnika, širenje sadržaja i dinamiku društvenih mreža. Istraživači analiziraju trendove, sentimente ili sadržaj koji korisnici generiraju kako bi dobili uvide u online razgovore, utjecatelje ili dinamiku zajednice.
 10. Ekonomika medija i istraživanje tržišta: Istraživanje ekonomike medija i tržišta proučava poslovne aspekte medijske industrije. Istražuje tržišne trendove, troškove oglašavanja, segmentaciju publike ili modele prihoda kako bi informiralo strateške odluke medijskih organizacija.