Neka istraživanja koja je sproveo Prism Research / Prizma istraživanja za svoje klijente i koja su javno dostupna

Veze među nama: društveni kapital
Gevernance Perception Survey in Bosnia and Herzegovina
Eurobarometar – Ispitivanje javnog mnijenja o kulturi u BiH
Poslovanje, korupcija i kriminal u BiH: Utjecaj mita i kriminala na privatna preduzeća
Social Impact Assessment of COVID-19 in Bosnia and Herzegovina
Procjena posljedica COVID-19 na društvo u Bosni i Hercegovini

Javno dostupna straživanja koja je sproveo Prism Research / Prizma istraživanja za svoje klijente

Istraživanje u 30 opština u Bosni i Hercegovini, 2023, BiH, Melanie Cammett, The Weatherhead Centar za međunarodne poslove, Univerzitet Harvard

CAPI anketa na uzorku od 100 građana u svakoj od 30 odabranih opština.

Mapiranje socijalne zaštite u 9 ciljnih opština, 2023, BiH, UNDP

Desk istraživanje, 80 dubinskih intervjua, 9 fokus grupa, CAPI anketa na uzorku od 900 ispitanika u 9 ciljnih općina Unsko-sanskogi Livanjskog kantona u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

WorlPoll, od 2016 do sada, BiH, Gallup USA

Godišnja CAPI anketa na uzorku od 1000 ispitanika u Bosni i Hercegovini.

Istraživanje rodnog barometra, 2023, BiH, UNDP

CATI anketa na uzorku od 1800 muškaraca i žena u Bosni i Hercegovini, 7 fokus grupa sa ženama koje pripadaju najugroženijim grupama, 3 fokus grupe sa ženama koje su uzori i vođe.

CATI istraživanje javnog mnijenja o NATO integracijama i sigurnosti, 2023, BiH,

CATI anketa na uzorku od 1000 građana Bosne i Hercegovine o sigurnosnim pitanjima i NATO integracijama u Bosni i Hercegovini i 10 fokus grupa.

Istraživanje percepcije građana u partnerskim lokalnim samoupravama i lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, 2023., BiH, UNDP

CATI anketa na uzorku od 2050 građana u 199 mjesnoj zajednici, 41 općini; analiza i izvještavanje.

Istraživanje javnog mnijenja o filantropiji u Bosni i Hercegovini, 2023, BiH, NVO Mreža za izgradnju mira

CATI anketa na uzorku od 1000 građana Bosne i Hercegovine o filantropiji u Bosni i Hercegovini.

Brza procjena sigurnosti ishrane među najugroženijim grupama stanovništva u Bosni i Hercegovini, 2023, BiH, UNDP

Brza procjena sigurnosti ishrane provedena korištenjem CAPI/CATI ankete na uzorku od 250 građana i 250 domaćinstava iz najugroženijih grupa širom BiH. Pored toga, sprovedeno je i 5 fokus grupa.

Istraživanje javnog mnijenja o NATO integracijama i sigurnosti u regionu Zapadnog Balkana, 2023, BiH, Srbija i Crna Gora, IAS

CATI/CAPI anketa na reprezentativnim uzorcima 1000 građana Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

PULSE istraživanje za procjenu stavova javnosti prema migrantima u Bosni i Hercegovini, 2022. – 2023., BiH, IOM

Početna i završna anketa građana u 6 općina i gradova širom BiH, n=1200 ispitanika po anketi.

Mapiranje potreba Roma i osoba sa invaliditetom u 60 općina u BiH, faza procjene (prikupljanje i obrada podataka), 2022, BiH, AESA (projekat finansiran od strane Delegacije EU u Bosni i Hercegovini)

Provođenje procesa mapiranja ranjivih grupa osoba sa invaliditetom i Roma u cilju dobijanja jasnih pokazatelja stvarnog stanja i stvarnih potreba ovih ranjivih grupa i njihovih porodica u lokalnim zajednicama u BiH kako po područjima, tako i po indikatorima.

Kvantitativni pregled poslovnih kupaca piva u Bosni i Hercegovini, 2022, BiH, Mediana Srbija

B2B anketa poslovnih kupaca piva.

Istraživanje javnog mnijenja građana grada Mostara, 2022, BiH, Ljudi u nevolji

CAPI anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 građana Mostara o mišljenjima i stavovima o pomirenju u gradu Mostaru.

Nacionalno istraživanje mladih, 2022, BiH, USAID Measure

Istraživanje mladih Bosne i Hercegovine (n=3200 ispitanika), CAPI metoda, 3 fokus grupe prije istraživanja i 3 fokus grupe nakon ankete.

Sveobuhvatna procjena potreba medijskog sektora u Bosni i Hercegovini, 2022, BiH, Misija OSCE-a u BiH

CAPI anketa građana Bosne i Hercegovine (n=1000 ispitanika) o korištenju medija; 3 fokus grupe, 22 dubinska intervjua sa predstavnicima medija.

Procjena društvenog uticaja COVID-19 u Bosni i Hercegovini: Početno, srednjoročno i završno istraživanje, 2020-2022, BiH, UNDP

CATI anketa na uzorku od 1800 građana širom BiH o uticaju Covid-19, 8 fokus grupa sa 8 različitih ranjivih grupa u svakom talasu istraživanja – po valu istraživanja.

Istraživanje o znanju i iskustvu građana o korupciji u BiH, 2022, BiH, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini

CAPI anketa građana Bosne i Hercegovine (n=1000 ispitanika); analiza i izvještavanje.

Istraživanje tržišta gel krema protiv bolova i upala mišića, 2021, BiH, Abdi Ibrahim

CATI anketa i fokus grupe.

Istraživanje društvenog uticaja, 2021, BiH, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Anketa vlasnika 70 stanova u zgradi planiranoj za rušenje zbog planiranih radova na južnoj longitudinalnoj cesti.

Fokus grupe, 2021, BiH, Informativni centar EU u Bosni i Hercegovini

Četiri (4) runde po 8 fokus grupa na različitim lokacijama širom BiH.

Fokus grupe u Brčko Distriktu, 2021, BiH, OHR

3 fokus grupe u Brčko Distriktu.

Anketa građana i privrednika Bosne i Hercegovine o klimatskim promjenama, 2021, BiH, Fondacija za otvoreno društvo Bosne i Hercegovine

CATI anketa na uzorku od 600 građana i 200 privrednika u BiH o klimatskim promjenama.

Slučajni odabir građana za učešće u deliberativnom procesu i prikupljanju podataka u procesu odabira teme vijećanja, 2021, BiH, Vijeće Evrope

Online anketa 1000 građana Mostara, distribucija pisama na 5000 nasumično odabranih adresa domaćinstava, CATI anketa 1000 nasumično odabranih građana Mostara.

Prikupljanje podataka o lancu vrijednosti uzgojivača stoke u Albaniji i Bosni i Hercegovini, 2021, BiH, IDRA, Institut za razvojna istraživanja i alternative

Anketa preživjelih u ratu, 2021, BiH, Matthew Simonson

CAPI anketa na reprezentativnom uzorku 3500 preživjelih građana BiH u ratu u Bosni i Hercegovini,o njihovom predratnom i ratnom iskustvu u Bosni i Hercegovini.

Reprezentativno istraživanje građana Kantona Sarajevo, 2021, BiH, Zi Consulting

Anketa građana Kantona Sarajevo o njihovom mišljenju o raznim pitanjima.

Predizborno istraživanje u Bosni i Hercegovini, 2020, BiH, IFES

CATI anketa građana Bosne i Hercegovine o predastojećim izborima.

Istraživanje javnog mnijenja o uticaju COVID-19 na stavove i uslove života mladih u Bosni i Hercegovini, 2020, BiH, Westminsterska fondacija za demokratiju

Coca Cola CuSat istraživanje, 2019, BiH, IPSOS

Anketa od n=450 OES intervjua plus anketa od 18 IDS intervjua koristeći kombinovano F2F i CATI.

Podrška statističkom sistemu BiH u pripremi statističkog master okvira uzorka u Bosni i Hercegovini, 2019, BiH, Delegacija EU u Bosni i Hercegovini

Popis većeg obima više od 50 000 domaćinstava sa preko 150 000 popisanih stanovnika u preko 1800 popisnih područja u Bosni i Hercegovini u 4 talasa istraživanja.

Istraživanje tržišta za gazirana pića, 2019, BiH, MASMI Hrvatska

Fokus grupe.

Serija CAPI anketa o kampanjama borbe protiv korupcije, 2019, BiH, Ambasada OPA SAD, GRAP

Serija ispitivanja javnog mnijenja o stavovima građana BiH prema korupciji u Bosni i Hercegovini.

Serija CAPI anketa o NATO kampanjama, 2019, BiH, OPA Ambasada SAD, GRAP

Serija anketa o stavovima prema NATO-u u Bosni i Hercegovini

Usluge prikupljanja podataka za studiju SCORE BiH 2019/2020, 2019, BiH, IOM Međunarodna organizacija za migracije

Anketa na reprezentativnom uzorku od n=3500 građana Bosne i Hercegovine o pomirenju u Bosni i Hercegovini.

Anketa o političkim stavovima u Bosni i Hercegovini, 2019, BiH, IRI

CAPI anketa na reprezentativnom uzorku od od n=1200 građana Bosne i Hercegovine o političkim stavovima u Bosni i Hercegovini.

Ispitivanje javnog mnijenja, 2019, BiH, UNDP

CAPI/CATI anketa na reprezentativnom uzorku 1200 građana širom Bosne i Hercegovineo raznim političkim, socijalnim i ekonomskim pitanjima. Sprovedeno je i 5 fokus grupa.

Istraživanje javnog mnijenja o energetskoj efikasnosti, 2019., BiH, USAID-ov projekat ulaganja u energetske sektore

CATI anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika širom Bosne i Hercegovine o njihovom viđenju mjera energetske efikasnosti.

Istraživanje o praćenju zadovoljstva kupaca, 2018, BiH, OP&K KOMMUNIKATION & CONSULTING GmbH KOMPANIJA GOP-X

Istraživanje javnog mnijenja o stavovima građana Bosne i Hercegovine o organizacijama civilnog društva, 2018, BiH, NVO CCI Centri za građanske inicijative

CATI anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika širom Bosne i Hercegovine o stavovima građana BiH o organizacijama civilnog društva.

Istraživanje javnog mnijenja o stavovima građana Bosne i Hercegovine o izvršenju budžeta, 2018, BiH, NVO Centar za javne inicijative

CATI anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika širom Bosne i Hercegovine o stavovima građana BiH o izvršenju budžeta.

Podrška Direkciji za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, 2018 – 2020, BiH, Delegacija EU u Bosni i Hercegovini

 

8 tromjesečnih istraživanja poslovanja na uzorku od 1200 preduzeća, i istraživanja javnog mnijenja, n=1000 ispitanika, u skladu sa Zajedničkim usklađenim programom istraživanja poslovanja i potrošača EU.

EFSE studija uticaja mikrofinansiranja u Bosni i Hercegovini, 2018, BiH, ECORYS

Istraživanje javnog mnijenja o stavovima građana Bosne i Hercegovine o diskriminaciji, 2018, BiH, NVO Media Center

CATI anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika širom Bosne i Hercegovine o stavovima građana BiH prema diskriminaciji.

Završno prikupljanje podataka i analiza uticaja reformi poslovnog okruženja na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, 2018, ID4I Institute for Development Impact, SAD

B2B anketa preduzeća o reformama poslovnog okruženja u odabranim općinama.

Istraživanje percepcije građana u projektu: Inicijativa za socijalnu koheziju Unsko-Sanskog kantona, 2018, BiH, IOM

Istraživanje percepcije građana u odabranim lokalnim samoupravama u Bosni i Hercegovini, 2018, BiH, UNDP

Anketa na reprezentativnom uzorku od 2400 građana u više od 24 ciljne zajednice (100 intervjua po zajednici). Pored toga, u svakoj od ovih 15 ciljnih zajednica sprovedena je po jedna fokus grupa sa građanima.

Početna i završna anketa o percepciji Zajedničkog program UN-a za promicanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini, 2018, BiH, UNICEF

Anketa građana u ciljanim općinama širom BiH.

Unapređenje komercijalnog prava u BiH, početna i završna anketa o pristupu pravdi za MMSP u Bosni i Hercegovini, 2019., BiH, Svjetska banka

Dvije B2B ankete sa najmanje 850 preduzeća po entitetu u BiH po anketi u 2018. i 2019. godini.

Anketa o preferencijama radne snage, 2018=2021, BiH, Svjetska banka

CAPI anketa na uzorku od 3000 ispitanika.