Prizma Research & Consulting

Usluge

Istraživanje javnog mnijenja

Istraživanje javnog mnijenja i društvena istraživanja obuhvaćaju niz metodologija za prikupljanje podataka i dobivanje uvida u stavove, mišljenja i ponašanje ljudi u vezi s društvenim i političkim pitanjima. Ovdje su neki uobičajeni tipovi istraživanja javnog mnijenja i društvenih istraživanja koje provodi Prism Research / Prizma istraživanja:

 1. Ispitivanja mišljenja: Ispitivanja mišljenja uključuju prikupljanje podataka od uzorka pojedinaca kako bi se mjerili njihovi stavovi, vjerovanja i mišljenja o određenim temama. Ova ispitivanja često koriste upitnike s zatvorenim pitanjima ili Likertovim skalama za kvantificiranje odgovora.
 2. Ispitivanja društvenih stavova: Ispitivanja društvenih stavova istražuju mišljenja ljudi o društvenim pitanjima poput ravnopravnosti spolova, rasne diskriminacije, prava LGBTQ+ osoba ili ekoloških pitanja. Pomažu razumjeti društvene stavove i pratiti promjene tijekom vremena.
 3. Tracking istraživanja: Tracking istraživanje se ponavlja tokom određenog razdoblja kako bi se pratile promjene u javnom mišljenju i trendovi. Omogućavaju istraživačima promatranje promjena u stavovima i ponašanju tokom vremena, te procjenu utjecaja događaja ili kampanja.
 4. Fokus grupe: Fokus grupe okupljaju mali broj ljudi kako bi sudjelovali u vođenim raspravama o određenim temama. U kontekstu istraživanja javnog mnijenja, fokus grupe omogućuju dublje istraživanje stavova, vrijednosti i percepcija unutar grupnog okruženja.
 5. Analiza društvenih medija: Analiza društvenih medija uključuje praćenje i analizu razgovora, sentimenata i trendova na platformama poput Twittera, Facebooka i Instagrama. Pruža uvide u javno mišljenje, nagle promjene i analizu sentimenta online zajednica.
 6. Kvalitativni intervjui: Kvalitativni intervjui dublje istražuju iskustva, perspektive i stavove pojedinaca u formi jedan-na-jedan razgovora. Omogućavaju dublje istraživanje složenih pitanja i pružaju bogate kvalitativne uvide.
 7. Analiza sadržaja: Analiza sadržaja sustavno analizira pisane, audio ili vizualne sadržaje poput vijesti, govora ili društvenih medija. Pomaže istražiteljima razumjeti vodeće narative, medijsku pokrivenost i javnu raspravu o određenim temama.

 

Konzultacije s javnošću: Konzultacije s javnošću uključuju prikupljanje mišljenja i povratnih informacija od javnosti o političkim pitanjima, predloženim uredbama ili zajedničkim inicijativama. Mogu se provoditi u obliku sastanaka građana, javnih slušanja ili online platformi kako bi se prikupili raznoliki stavovi i uključila javnost u procese donošenja odluka.

Marketing istraživanja

Sprovodeći marketinška istraživanja za svoje klijente, Prism Research & Consulting prikuplja, analizira i tumači informacija o tržištu, potrošačima i efikasnosti marketinških strategija. Pruža uvide koji pomažu klijentima da donesu informirane odluke o razvoju proizvoda, cijenama, promociji, distribuciji i cjelokupnoj marketinškoj strategiji.

Prism Research & Consulting  sprovodi marketinška istraživanja koristeći se različitim metodama i tehnikama, uključujući:

 1. Analiza tržišta: Procjena veličine, stope rasta, trendova i dinamike ciljanog tržišta ili segmenta industrije. Ovo uključuje analizu demografskih podataka, ekonomskih pokazatelja i analize konkurenata kako bi se razumjele tržišne prilike i prijetnje.
 2. Istraživanje ponašanja potrošača: Proučavanje potrošačkih preferencija, motivacije, stavova i ponašanja pri kupovini. Ovo uključuje razumijevanje faktora koji utiču na donošenje odluka potrošača, kao što su percepcija, način života, kultura i društveni utjecaji.
 3. Istraživanje proizvoda: Procjena performansi, karakteristika, prednosti i percipirane vrijednosti proizvoda ili usluga. Ovo uključuje testiranje koncepta, testiranje proizvoda i prikupljanje povratnih informacija od kupaca za poboljšanje postojećih proizvoda ili razvoj novih.
 4. Istraživanje brenda: Procjena percepcije brenda, svijesti o brendu, vrijednosti brenda i pozicioniranja brenda u svijesti potrošača. Ovo uključuje mjerenje lojalnosti brendu, asocijacije na brend i provođenje studija zdravlja brenda kako bi se razumjela snaga brenda na tržištu.
 5. Istraživanje oglašavanja i promocije: Procjena učinkovitosti reklamnih kampanja, promotivnih aktivnosti i marketinških komunikacija. Ovo uključuje reklame prije i nakon testiranja, mjerenje pamćenja brenda, razumijevanje poruke i procjenu efikasnosti medijskih kanala.
 6. Segmentacija tržišta: Prepoznavanje i segmentiranje tržišta u različite grupe potrošača sa sličnim potrebama, preferencijama i karakteristikama. Ovo uključuje demografsku, psihografsku, bihevioralno i geografsku segmentaciju kako bi se marketinške strategije prilagodile specifičnim ciljnim segmentima.
 7. Istraživanje cijena: Određivanje optimalnih strategija određivanja cijena procjenom osjetljivosti na cijene, elastičnosti potražnje, konkurentnih cijena i percipirane vrijednosti. Ovo uključuje provođenje analize osjetljivosti na cijene, zajedničke analize i razumijevanje spremnosti potrošača da plate.
 8. Istraživanje kanala distribucije: Procjena distributivnih kanala, posrednika i logistike kako bi se optimizirala distribucija proizvoda i efikasno dosegla ciljna tržišta. Ovo uključuje analizu preferencija kanala, performanse kanala i procjenu odnosa partnera u kanalu.
 9. Zadovoljstvo kupaca i povratne informacije: prikupljanje povratnih informacija od kupaca za mjerenje nivoa zadovoljstva, identificiranje područja za poboljšanje i poboljšanje ukupnog korisničkog iskustva. Ovo uključuje ankete o zadovoljstvu kupaca, analizu Neto Promoter Score (NPS) i mehanizme povratnih informacija kupaca.
 10. Analiza i predviđanje trendova: Praćenje tržišnih trendova, tehnološkog napretka i razvoja industrije kako bi se predvidjeli budući uslovi na tržištu i preferencije potrošača. Ovo uključuje analizu trenda, planiranje scenarija i tehnike predviđanja za donošenje dugoročnih strateških odluka.

 

Sve u svemu, marketinško istraživanje igra ključnu ulogu u usmjeravanju marketinških napora firmi, jačanju konkurentnosti i maksimiziranju vrijednosti kupaca. Pruža vrijedne uvide koji pomažu firmama da razumiju svoja ciljna tržišta, donose informirane odluke i efikasno postignu marketinške ciljeve.

Društvena istraživanja

Društvena istraživanja su široko polje istraživanja koje obuhvata proučavanje ljudskog ponašanja, društvenih interakcija, institucija i pojava u društvu. Uključuje sistematsko istraživanje, analizu i tumačenje društvenih pitanja, obrazaca i odnosa. Društvena istraživanja imaju za cilj stvaranje znanja koje doprinosi razumijevanju i rješavanju društvenih problema, informiranju političkih odluka i unapređenju teorija društvenih nauka. Neka ključna područja društvenih istraživanja uključuju:

 1. Istraživanje individualnog ponašanja, stavova, uvjerenja i interakcija unutar društvenog konteksta. Ovo uključuje istraživanja o temama kao što su društveni utjecaj, grupna dinamika, socijalna spoznaja, stavovi, predrasude i međuljudski odnosi.
 2. Sociološka istraživanja: Proučavanje društvenih struktura, institucija, organizacija i procesa unutar društva. Sociološka istraživanja istražuju teme kao što su socijalna stratifikacija, društvena mobilnost, društvena nejednakost, porodična dinamika, obrazovanje, zdravstvena zaštita i kulturne norme.
 3. Antropološka istraživanja: Ispitivanje ljudskih društava, kultura i raznolikosti u različitim geografskim regijama i istorijskim periodima. Antropološka istraživanja obuhvataju oblasti kao što su sistemi srodstva, rituali, verovanja, jezik, materijalna kultura i kulturna evolucija.
 4. Politička istraživanja: Analiza političkog ponašanja, institucija, procesa i sistema. Politička istraživanja pokrivaju teme kao što su politička ideologija, glasačko ponašanje, javno mnijenje, upravljanje, dinamika moći, političke stranke i međunarodni odnosi.
 5. Ekonomska istraživanja: Istraživanje ekonomskih sistema, tržišta, alokacije resursa i donošenja odluka u društvu. Ekonomska istraživanja uključuju teme kao što su makroekonomski trendovi, mikroekonomsko ponašanje, tržišta rada, raspodjela dohotka, siromaštvo i ekonomski razvoj.
 6. Kriminološka istraživanja: Proučavanje kriminala, devijantnosti, kriminalnog ponašanja i sistema krivičnog pravosuđa. Kriminološka istraživanja istražuju faktore koji utiču na kriminal, strategije prevencije kriminala, praksu provođenja zakona, politiku odmjeravanja kazni i programe rehabilitacije.
 7. Zdravstvena i medicinska sociologija: Ispitivanje društvenih faktora koji utiču na zdravstveno ponašanje, pristup zdravstvenoj zaštiti, disparitete u zdravstvenoj zaštiti i zdravstvene ishode. Ovo uključuje istraživanja o temama kao što su korištenje zdravstvene zaštite, zdravstveni dispariteti, društvene determinante zdravlja i politika zdravstvene zaštite.
 8. Istraživanje obrazovanja: Istraživanje obrazovnih sistema, procesa, politika i ishoda. Obrazovna istraživanja uključuju teme kao što su postignuća učenika, efektivnost nastave, obrazovna jednakost, školska klima, razvoj nastavnog plana i programa i analiza obrazovne politike.
 9. Urbanističke studije: Analiza urbanizacije, urbanog razvoja, urbanog planiranja i urbanih društvenih pitanja. Urbano istraživanje pokriva teme kao što su urbani rast, stanovanje, transport, gentrifikacija, urbano siromaštvo, društveni kapital i razvoj zajednice.
 10. Sociologija životne sredine: Ispitivanje interakcija između čoveka i životne sredine, ekoloških stavova, ekoloških pokreta i pitanja održivosti. Istraživanje sociologije okoliša bavi se temama kao što su ekološka pravda, ekološki aktivizam, klimatske promjene, upravljanje prirodnim resursima i ekološka politika.

 

Društvena istraživanja koriste različite istraživačke metode i tehnike, uključujući kvalitativne i kvantitativne pristupe kao što su ankete, intervjui, zapažanja, eksperimenti, analiza sadržaja i statistička analiza. Istraživači u društvenim naukama nastoje provesti rigorozno i etičko istraživanje kako bi stvorili uvide zasnovane na dokazima o složenim društvenim fenomenima i doprinijeli širem društvenom razumijevanju i blagostanju.

Medijska istraživanja

Prism Research / Prizma istraživanja ima iskustva u provođenju različitih metodologija za proučavanje utjecaja, učinkovitosti, konzumacije i ponašanja publike u vezi s različitim oblicima medija. Ovdje su neki uobičajeni tipovi medijskih istraživanja:

 1. Mjerenje gledanosti, slušanosti, čitanosti: Uključuje kvantifikaciju veličine, sastava i karakteristika medijske publike. To uključuje metode poput ocjena gledanosti, mjerenja gledateljskih metrika, istraživanja čitateljstva ili analize online analitike kako bi se odredio doseg i uključenost medijskog sadržaja.
 2. Analiza sadržaja medija: Analiza sadržaja istražuje karakteristike, teme i poruke koje se prenose putem medijskog sadržaja. Istraživači analiziraju tekstove, slike ili audiovizualni materijal kako bi identificirali obrasce, okvire ili pristranosti u vijestima, TV emisijama, filmovima, oglasima ili postovima na društvenim medijima.
 3. Istraživanje učinkovitosti oglašavanja: Istraživanje učinkovitosti medija procjenjuje utjecaj i učinkovitost medijskih kampanja ili oglašavanja na ciljne publike. Uključuje mjerenje svijesti o brendu, pamćenja poruka, stavova ili promjena u ponašanju koje proizlaze iz izloženosti određenom medijskom sadržaju.
 4. Studije o korištenju i konzumaciji medija: Ove studije imaju za cilj razumjeti kako publika koristi različite medijske platforme, kanale i uređaje. Istražuju navike konzumiranja medija, obrasce uporabe, višekratno ponašanje ili vrijeme provedeno s određenim medijskim izvorima ili vrstama sadržaja.
 5. Istraživanja o navikama i preferencijama medija: Ovo istraživanje istražuje preferencije, navike i motivacije medijskih potrošača. Cilj mu je razumjeti zašto i kako ljudi biraju određene medijske izvore, žanrove, formate ili platforme te istražiti čimbenike koji utječu na izbor medija.
 6. Medijska etnografija: Medijska etnografija uključuje metode dubinskog istraživanja i opservacije kako bi se razumjelo ponašanje i navike konzumenata medija u njihovim svakodnevnim životima. Istraživači mogu promatrati kako pojedinci interagiraju s medijima u svojim svakodnevnim životima, uključujući navike gledanja televizije, sudjelovanje na društvenim medijima ili korištenje mobilnih uređaja.

Consulting

Consulting zasnovan na istraživanju odnosi se na pružanje konsultantskih usluga koje su zasnovane na istraživanju i metodologijama zasnovanim na dokazima. To uključuje korištenje nalaza istraživanja, analize podataka i akademskih uvida za informiranje i podršku konsultantskim angažmanima s klijentima. Konsultantske firme zasnovane na istraživanju obično koriste posebne expertize u određenoj industriji ili polju kao i istraživanja da bi ponudili strateški savjet, rješavanje problema i podršku u donošenju odluka organizacijama. Evo nekoliko ključnih aspekata consultinga zasnovanog na istraživanju:

 1. Consulting zasnovan na podacima: Konsalting zasnovan na podacima naglašava upotrebu empirijskih dokaza, analize podataka i nalaza istraživanja kako bi se usmjerile konsultantske preporuke. Naši konsultanti se oslanjaju na postojeću istraživačku literaturu, industrijske izvještaje, tržišne podatke i kvantitativne analize kako bi našim klijentima pružili svoje savjete i rješenja.
 2. Prilagođena rješenja: Konsalting zasnovan na istraživanju koji prilagođava svoje preporuke i rješenja specifičnim potrebama, izazovima i ciljevima svakog klijenta. Za ovu svrhu se sprovodi temeljno istraživanje i analiza kako bi razumjeli klijentovu industriju, dinamiku tržišta, konkurentski krajolik i organizacijski kontekst prije nego što se predlože strategije ili intervencije.
 3. Strateški uvidi: Konsalting zasnovan na istraživanju pruža strateške uvide i preporuke koje se mogu primjeniti na osnovu rezultata istraživanja i analiza. Ovaj oblik konsaltinga pomaže našim klijentima da identifikuju prilike, ublaže rizike, optimizuju procese i postignu svoje poslovne ciljeve prevođenjem istraživačkih uvida u praktične strategije i taktike.
 4. Donošenje odluka vođeno podacima: Konsalting zasnovan na istraživanju podstiče donošenje odluka zasnovano na podacima unutar organizacija. Ovo pomaže klijentima da prikupe, analiziraju i interpretiraju podatke kako bi stekli uvid u tržišne trendove, ponašanje potrošača, operativne performanse i druge relevantne metrike koje donose strateške odluke.
 5. Kontinuirano učenje i inovacije: Konsalting zasnovan na istraživanju naglašava potrebu za kontinuiranim učenje, inovacije i praćenje najnovijih istraživanja i trendova u industriji. Konsultanti ulažu u profesionalni razvoj, prisustvuju konferencijama i sarađuju sa akademskim institucijama kako bi unapredili svoje istraživačke sposobnosti i ponudili inovativna rešenja klijentima.
 6. Etički standardi: Naš konslating zasnovan na istraživanju se pridržava etičkih standarda i najboljih praksi u istraživanju, analizi podataka i konsultantskim uslugama. Mi uvijek dajemo prioritet integritetu, objektivnosti, povjerljivosti i transparentnosti u svojim interakcijama sa našim klijentima.

 

Sve u svemu, konsulting zasnovan na istraživanju kombinuje strogost akademskog istraživanja sa praktičnošću konsaltinga kako bi se našim klijentima pružila rješenja zasnovana na dokazima koja pokreću uspjeh organizacije i stvaranje vrijednosti za klijente.

Kvalitetne analize, relevantni rezultati

Kao jedna od vodećih agencija u BiH za marketinška, medijska i društvena istraživanja, Prism Research & Consulting pruža pune usluge koje obuhvaćaju sve faze istraživanja, od dizajna do prezentacije rezultata.

Naši stručnjaci dizajniraju i sprovode razne vrste istraživanja, uključujući primijenjena i teorijska društvena istraživanja, marketinška i istraživanja oglašavanaje, medijska istraživanja, kao i policy studije i analize. Kroz različite metode prikupljanja podataka poput kvantitativnih istraživanja (ankete) i kvalitativnih istraživanja (fokus grupe, intervjui), osiguravamo da prikupljene informacije budu pouzdane i relevantne za potrebe naših klijenata.

Tehnike prikupljanja podataka

Prism Research & Consulting koristi različite metodologije za prikupljanje podataka i dobivanje uvida o relevantnim informacijama u svojim istraživačkim projektima. Ovdje su opisane neke od najčešćih metoda koje se koriste u projektima istraživanja koje provodi Prism Research & Consulting:

teamwork-of-business-team-consulting-market-growth-CEEBCUC1.jpg

Imate poslovni upit za nas?

Javite se i kontaktirati ćemo Vas čim prije!

Pridružite se istraživačkoj zajednici

Budite dio nečeg važnog! Vaša mišljenja, vaši stavovi su jako važni. Neka se čuje i vaš glas. Dajte bitan doprinos razumijevanju i oblikovanju mišljenja, politika i proizvoda. Počnite karijeru istraživača ili učestvujte kao ispitanik u raznim istraživanjima iz udobnosti vašeg doma i primajte za to prigodne nagrade.

Pravila i nagrade

ja_Mislim

ja_Mislim! je online platforma koja svim učesnicima omogućava pristup društvenim, marketinškim, medijskim istraživanjima, te istraživanjima javnog mnijenja u Bosni i Hercegovini i šire. Učešće u ovakvim istraživanjima omogućava svim učesnicima, građanima i potrošačima da izraze svoje mišljenje o različitim društvenim temama, proizvodima i uslugama.

Za učešće u svakom istraživanju učesnici bivaju nagrađeni posebnom nagradom u formi e-voučera, bonova odmah nakon što završe istraživanje.

 • Pravila

Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka građana Bosne i Hercegovine, kompanija Prism Research & Consulting d.o.o.,kao vlasnik podataka prikupljnih u okviru online platforme ja_Mislim! štiti sve lične podatke učesnika od bilo kakvog neovlaštenog pristupa, prometa, korištenja, osim u navedene svrhe istraživanja. Posebnu pažnju posvećujemo zaštiti anonimnosti učesnika u istraživanju. Ni na koji način se odgovori koje učesnici daju u istraživanjima ne mogu spojiti sa podacima o identitetu učesnika.

Podaci prikupljeni u istraživanjima će biti isključivo korištene u svrhe grupnih statističkih analiza. Rezultati ovih analiza su na raspolaganju našim klijentima u formi grafika, tabela i drugih načina statističkog prikaza podataka.

Što se tiče ličnih podataka učesnika, isti se koriste samo u kreiranju vašeg naloga, odnosno profila, kako bismo mogli sigurno da vam isplaćujemo sve nagrade za učešće u našim istraživanjima.

Za učešće u online platformi ja_Mislim!, potrebna je registracija.

Prilikom registracije se navode neki lični kontakt podaci učsnika jer se bez tih podataka ne mogu poslati pozivi za učešće u istraživanjima niti se mogu isplatiti nagrade.

 • Nagrade za učešće u panelu

Učešće u svakom istraživanju će biti nagrađeno sa e-voučerom ili kuponom u protuvrijednosti izraženoj u konvertibilnim markama.

E-vaučere, odnosno kupone učesnici dobijaju u formi nekog koda ili šifre na svoje mobilne telefone ili putem e-mail poruke. Ove e-vaučere, odnosno kupone učesnici mogu koristiti u prodavnicima kao što su DM, Bingo i sl. širom BiH. Neki e-voučeri ili kuponi mogu biti isplaćeni u formi dopuna za bilo koji prepaid račun, na bilo koji mobitel, kod svih većih telekom operatera u Bosni i Hercegovini.

Plaćanje putem e-voučera se vrši obično u roku od 24-48 sati nakon završetka učešća u istraživanju.

Primanje e-vaučera, kupona ne podrazumijeva nikakve troškove na strani učesnika. E-vaučeri se šalju na mobilni telefon učesnika putem SM/Viber poruke, ili putem e-maila.

U slučaju bilo kakvih pitanja i nedoumica, molimo vas da se javite putem poruke na info@prismresearch.ba.

Molimo vas da nam se pridružite na online platofrmi ja_Mislim